Favourites - HIM2

Sun-baked mud, Diriyyah, Riyadh